Our Staff Members

W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjivnzuzyzewyjytzdg3zs00ytkxltg0ngitodezzmzhnty0ode1l2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=15d2ed736c2ba790

Dr. Sarah Creasor

 • Chiropractor
 • She/Her/Hers
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjyvogq0odexytktzgmzmy00mdyylthiotktmgm0yzvkmgjmnzjhl2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=0ea12ef96d6f4331

Dr. Brittany Jeffries

 • Naturopathic Doctor
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmzavogzjmgnhzgutzthios00nwyylwjimjctmduwnzq1nzu3ngzil2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=39d25c50ce936bbc

Natasha Martini

 • Registered Clinical Counsellor (RCC) and Registered Social Worker (RSW)
 • She/Her/Hers
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjqvmdq1zwvjzjctmgqwmi00ndhjltk3ndmtmtcxztbjyzc3mte5l2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=331ce0a7eff183c4

Sara Haylow

 • Registered Massage Therapist
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjevmtnizjkyowitodgyos00nwmzlwe5ytgtzda0nzc3nzuzzthkl2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajbijdxq?sha=561f682b2287115d

Anna Carter

 • Registered Massage Therapist
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjyvnjrlymmwmtktoti3ys00zjc2ltkwm2etodzmodrlnjlkyza5l2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=ac9f0084f51dd2c6

Jodie MacGregor

 • Registered Massage Therapist
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjcvmwi4y2nkztetyzllns00ztq0ltg0odatytbmzmfknzuzywuxl2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=905456cd846c3a15

Monica Motyer

 • Registered Massage Therapist
File

Sean Haylow

 • Registered Massage Therapist
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjavyme5ywi2ngmtzdawny00yjcyltgwywmtogq5mmmymmnhngizl2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=ec35ff6c483f89fb

Ms. Emily Bissonnette

 • Registered Massage Therapist
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmjkvodvjowizzdqtnwq3zc00yzq2ltk1mtetnzvjodnmnwvkodcwl2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=a54cc08f84b9e3bc

Emily Wasylyniuk

 • Kinesiologist / Office Manager
W1siziisijiwmjqvmduvmjqvmtavmtivmzevzmjinjvmmjctnwqymi00nja1ltg1ytitnjk2mwvlztzinjrll2zpbguixsxbinailcj0ahvtyiisiji0mhgyndajil1d?sha=7abc866d90726c10

Sheena Nimchuk

 • Registered Nurse